VARSTVO PRI DELU

 

  Nudimo Vam prikaze gašenja s predavateljem ali brez za vaša podjetja!

 

 


 
 

 

Povzetek Pravilnika o požarnem redu iz Uradnega lista RS, št. 52/2007.

  4. člen

(dolžnosti delodajalca)

 

(1) Delodajalec, pri katerem v izmeni opravlja delo do 300 delavcev, mora za vsako izmeno in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, izmed zaposlenih določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 delavcev v izmeni mora določiti še po eno odgovorno osebo.

(2) Delodajalec, ki mora izdelati v skladu s tem pravilnikom poleg požarnega reda tudi načrt evakuacije in požarni načrt, mora v požarnem redu izmed zaposlenih v vsaki izmeni določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnjega odstavka. Delodajalec mora na vsakih 200 ljudi v objektu določiti izmed zaposlenih v vsaki izmeni še po eno osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije.

(3) Delodajalec mora v požarnem redu določiti tudi vrste in načine usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena ter način obveščanja o požarih skladno s predpisi o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Pri tem mora upoštevati število zaposlenih delavcev in posebne nevarnosti glede na dejavnost, s katero se ukvarja.

(4) Delodajalec mora poskrbeti, da je s požarnim redom seznanjen vsak zaposleni.

(5) Za izvajanje nalog se uporabljajo sredstva za zaščito, reševanje in pomoč, ki so določena s predpisi o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito ter predpisi o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.

   

11. člen

(usposabljanje za izvajanje evakuacije)

 

Lastniki ali uporabniki objektov, za katere je treba izdelati načrt evakuacije, morajo najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru ter voditi evidenco o času, sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.

 

IMG00292-20101108-1315.gif.jpg